TRƯỜNG THCS QUÁCH VĂN PHẨM

DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ

TT

Họ và Tên

Năm sinh

Quê quán

Chức danh

Trình độ

Chuyên môn

 Chính trị

 Quản lí nhà nước

Tin học

 Ngoại ngữ

3

Nguyễn Văn Hải

1969

Thanh Hóa

HT

ĐHSP

Trung cấp

 Chuyên viên

A

B

2

Nguyễn Quý Sự

1977

Tân Duyệt

PHT

ĐH

QLGD

Trung cấp

 Chuyên viên

A

B

3

Nguyễn Việt Bắc

1974

Quách Phẩm

PHT

ĐHSP

Trung cấp

 Chuyên viên

A

B