ĐẢNG BỘ QUÁCH PHẨM

CHI BỘ THCS QUÁCH VĂN PHẨM

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

TT

Họ và tên đảng viên

Ngày, tháng năm sinh

Chức vụ trong Đảng

Chức vụ chính quyền

Ngày, tháng, năm

 

Vào Đảng

Chính thức

 

1

Nguyễn Văn Hải

10/6/1069

BTCB

HT

30/11/1998

30/11/1999

 
 

2

Nguyễn Việt Bắc

17/12/1974

CUV

PHT

30/11/2000

30/11/2001

 
 

3

Nguyễn Quý Sự

1977

 

PHT

2006

2007

 

4

Phan Văn Diên

20/7/1963

 

Tổ trưởng

10/10/1989

10/10/1990

 
 

5

Trần Thanh Thiện

29/9/1974

 

Tổ trưởng

11/03/2008

11/03/2009

 
 

6

Trương Quang Tùng

16/3/1980

 

 

11/03/2007

11/03/2008

 
 

7

Mai Văn Thơ

30/4/1975

 

Tổ trưởng

15/12/2011

15/12/202

 
 

8

Nguyễn Đình Quế

15/5/1979

 

Tổ phó

11/03/2005

11/03/2006

 
 

9

Trương Thị Hẻn

24/6/2076

 

 

11/03/2007

11/03/2008

 
 

10

Huỳnh Hữu Thức

16/8/1975

 

 

11/03/2005

11/03/2006

 
 

11

Lê Văn Út

01/01/1977

 

Tổ trưởng

07/03/2009

07/03/2010

 
 

12

Trần Thụy Lan Phương

10/12/1979

 

 

09/03/2008

09/03/2010

 
 

13

Đặng Văn Huỳnh

05/08/1981

 

Tổ trưởng

15/12/2011

15/12/2012

 
 

14

Trần Thanh Đời

09/02/1975

 

 

12/03/2001

12/03/2002

 
 
 

15

Bùi Văn Phúc

29/9/1975

 

 

11/03/2002

11/03/2003

 
 

16

Nguyễn Quốc Cường

16/10/1980

 

Tổ phó

15/8/2012

15/8/2013

 
 

17

Nguyễn Xuân Tuấn

06/10/1981

 

Tổ phó

09/03/2010

09/03/2011

 
 

18

Nguyễn Cẩm Tú

30/3/1984

 

 

21/7/2012

21/7/2013

 
 

19

Nguyễn Bá Hẹn

15/2/1982

 

Thanh tra

10/03/2014

10/03/2015

 

20

Bùi Thanh Hãn

17/04/1982

 

 

03/03/2016

03/03/2017

 

21

Dương Bé Trâm

26/12/1976

 

 

03/03/2018

03/03/2019

 

22

Giáp Thị Tuyền

25/04/1984

 

 

15/08/2012

15/8/2013

 

23

Nguyễn Thị Thu Hoa

17/07/1980

 

 

31/05/2019

31/5/2020

 
24Mai Trọng Kiên28/8/1986  31/10/2020  
25Mai Hữu Lợi17/9/1988  09/12/2020