LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐẦM DƠI

  

 

 

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THCS QUÁCH VĂN PHẨM

  

 

 
       

 

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN QUA CÁC NHIỆM KỲ

 

 

 
       

 

 

Nhiệm kỳ 2017-2022

( theo quyết định số 218 / QĐ-LĐLĐ ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Ban thường vụ liên đoàn Lao động huyện Đầm Dơi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

Ngày tháng năm sinh

CHỨC VỤ

Đảng viên

 

 

Nam

Nữ

 

 

1

Nguyễn Việt Bắc

1974

 

Chủ tịch

Đảng viên

 

 

2

Nguyễn Cẩm Tú

 

1984

Phó Chủ tịch

Đảng viên

 

 

3

Trần Thanh Thiện

1974

 

Ủy viên BTV- Chủ nhiệm UBKT

Đảng viên

 

 

4

Phan Văn Diên

1963

 

Ủy viên BCH

Đảng viên

 

 

5

Thái Thị Thu Em

 

1979

Ủy viên BCH

 

 

 

6

Đặng Văn Huỳnh

1981

 

Ủy viên BCH

Đảng viên

 

 

7

Mai Văn Thơ

1974

 

Ủy viên BCH

Đảng viên

 

 

8

Lê Văn Út

1977

 

Ủy viên BCH

Đảng viên

 

 

9

Trần Thụy Lan Phương

 

1979

Ủy viên BCH

Đảng viên

 

 
 

 

      

Nhiệm kỳ 2015-2017

( theo quyết định số 15 / QĐ-CĐGD ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Ban thường vụ công đoàn giáo dục huyện Đầm Dơi ) Do kéo dài thêm nhiệm kỳ 5 năm

 

 

 

 
       

 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

Ngày tháng năm sinh

CHỨC VỤ

Đảng viên

 

 

Nam

Nữ

 

 

1

Nguyễn Việt Bắc

1974

 

Chủ tịch

Đảng viên

 

 

2

Phạm Chí Hiếu

1977

 

Phó Chủ tịch

 

 

 

3

Trần Thanh Thiện

1974

 

Ủy viên BCH

Đảng viên

 

 

4

Phan Văn Diên

1963

 

Ủy viên BCH

Đảng viên

 

 

5

Trương Thị Hẻn

 

1976

Ủy viên BCH- Chủ nhiệm UBKT

Đảng viên

 

 

6

Lê Văn Út

1977

 

Ủy viên BCH

Đảng viên

 

 

7

Thái Thị Thu Em

 

1979

Ủy viên BCH

 

 

 
   

 

   

 

 

Nhiệm kỳ 2012-2015

 ( theo quyết định số 62 / QĐ-CĐGD ngày19 tháng 6 năm 2012 của Ban thường vụ công đoàn giáo dục huyện Đầm Dơi )

 

 

 

 
       

 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

Ngày tháng năm sinh

CHỨC VỤ

Đảng viên

Ghi chú

 

 

Nam

Nữ

 

 

1

Nguyễn Việt Bắc

1974

 

Chủ tịch

Đảng viên

 

 

 

2

Phạm Chí Hiếu

1977

 

Phó Chủ tịch

 

 

 

 

3

Trần Thanh Thiện

1974

 

Ủy viên BCH

Đảng viên

 

 

 

4

Phan Văn Diên

1963

 

Ủy viên BCH

Đảng viên

 

 

 

5

Trương Thị Hẻn

 

1976

Ủy viên BCH- Chủ nhiệm UBKT

Đảng viên

 

 

 

6

Lê Văn Út

1977

 

Ủy viên BCH

Đảng viên

 

 

 

7

Thái Thị Thu Em

 

1979

Ủy viên BCH