DANH SÁCH  HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Nhiệm kỳ: 2018-2023

 

       

TT

Ông
(bà)

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Chức vụ kiêm nhiệm

Chức vụ HĐ trường

 

1

Ông

Nguyễn Văn Hải

1969

Hiệu trưởng

Bí thư chi bộ

Chủ tịch

 

2

Ông

Nguyễn Việt Bắc

1974

Giáo viên

Chủ tịch Công đoàn

Thành viên

 

3

Nguyễn Cẩm Tú

1984

Giáo viên

Phó Chủ tịch Công đoàn

Thành viên

 

4

Ông

Trần Thanh Thiện

1974

Giáo viên

Tổ trưởng

Thành viên

 

5

Ông

Đặng Văn Huỳnh

1981

Giáo viên

Tổ trưởng

Thành viên

 

6

Ông

Phan Văn Diên

1963

Giáo viên

Tổ trưởng

Thành viên

 

7

Ông

Lê Văn Út

1977

Giáo viên

Tổ trưởng

Thành viên

 

8

Ông

Mai Văn Thơ

1974

Giáo viên

Tổ trưởng

Thành viên

 

9

Ông

Mai Hữu Lợi

1988

Giáo viên

Tổng phụ trách Đội

Thành viên

 

10

Ông

Đỗ Chí Tưởng

1996

Giáo viên

Bí thư chi đoàn

Thành viên

 

11

Ông

Trần Thanh Đời

1975

Giáo viên

Thư ký Hội đồng

Thư ký