DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN

TỔ  TOÁN-LÝ-TIN NĂM HỌC 2018-2019

Số TT

Họ và tên

Chức vụ
trong tổ

Công việc được phân công

 1.  

Đặng Văn Huỳnh

Tổ trưởng

Giảng dạy

 1.  

Nguyễn Đình Quế

Tổ phó

Giảng dạy

 1.  

Nguyễn Viết Tư

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Trần Thanh Đời

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Nguyễn Việt Bắc

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Nguyễn Minh Kỳ

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Phạm Chí Hiếu

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Trần Hồng Chi

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Lê Văn Xuân

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Hà Văn Khang

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Nguyễn văn Pha

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Nguyễn Thị Nga

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Đỗ Phương Thảo

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Giáp Thị Tuyền

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Trần Minh Cảnh

Tổ viên

Giảng dạy

 

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN

TỔ  VĂN-SỬ-CD NĂM HỌC 2018-2019

Số TT

Họ và tên

Chức vụ
trong tổ

Công việc được phân công

 1.  

Phan Văn Diên

Tổ trưởng

Giảng dạy

 1.  

Nguyễn Xuân Tuấn

Tổ phó

Giảng dạy

 1.  

Dương Bé Trâm

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Hứa Tấn Kiệt

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Trương Thị Hiền

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Nguyễn Thị Tâm

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Trần Cao Liền

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Trương Quang Tùng

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Nguyễn Thị Lan

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Trần Thị Thanh Thúy

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Trần Thị Thu Dung

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Huỳnh Hữu Thứ

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Đỗ Thị hạnh Nguyên

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Vũ Thị Phin

Tổ viên

Giảng dạy

 

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN

TỔ  HÓA-SINH-ĐỊA NĂM HỌC 2018-2019

Số TT

Họ và tên

Chức vụ
trong tổ

Công việc được phân công

 1.  

Trần Thanh Thiện

Tổ trưởng

Giảng dạy

 1.  

Nguyễn Quốc Cường

Tổ phó

Giảng dạy

 1.  

Bùi Thanh Hãn

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Trần Thị Mỹ Nhanh

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Nguyễn Thị Mười

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Bùi Văn Phúc

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Nguyễn bá Hẹn

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Thái Thị Thu Em

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Dương Chí Nguyện

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Nguyễn Trường Sơn

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Lê Văn Thức

Tổ viên

Giảng dạy

 

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN

TỔ  TIẾNG ANH-NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2018-2019

Số TT

Họ và tên

Chức vụ
trong tổ

Công việc được phân công

 1.  

Lê Văn Út

Tổ trưởng

Giảng dạy

 1.  

Trần Minh Chánh

Tổ phó

Giảng dạy

 1.  

Nguyễn Thị Thu Hoa

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Trương Thị Hẻn

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Nguyễn Thế Định

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Trần Thụy Lan Phương

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Trần yến Ny

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Mai Hữu Lợi

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Lê Văn Út

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Mai Trọng Kiên

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Đỗ Chí Tưởng

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Trần Xuân Phỉ

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Nguyễn Cẩm Tú

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Đặng Hồng Thảo

Tổ viên

Giảng dạy

 1.  

Nguyễn Hồng Thi

Tổ viên

Giảng dạy