DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN

TỔ  VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2018-2019

Số TT

Họ và tên

Chức vụ
trong tổ

Công việc được phân công

  1.  

Mai Văn Thơ

Tổ trưởng

Phụ trách chung+ Kế toán

  1.  

Đỗ Phương Thảo

Tổ viên

Văn thư

  1.  

Võ Văn Ngọt

Tổ viên

Thiết bị

  1.  

Lái Thị Thoảng

Tổ viên

Thư viện

  1.  

Nguyễn Minh Châu

Tổ viên

Bảo vệ